Ekoma

AKTUALNOŚCI PODATKOWO-KADROWE


Zmiany podatkowe obowiązujące od 01.01.2017

- transakcje bezgotówkowe,


Ustawodawca postanowił zmienić dotychczasowe przepisy na dwóch płaszczyznach: po pierwsze, sam limit transakcji, które będą mogły być dokonywane w sposób inny niż gotówkowy obniży się z dotychczasowych 15.000 EUR do 15.000 PLN. Kluczowe jest jednak wprowadzenie reperkusji w podatkach dochodowych, gdy przedsiębiorca naruszy ciążące na nim ograniczenia. W myśl bowiem nowododawanego art. 15d ustawy CIT i art. 22p ustawy PIT, od dnia 1 stycznia 2017 r. płatności dokonywane z naruszeniem obowiązku dokonywania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jednakże tylko w odpowiedniej części, tj. w takiej, w której zostały dokonane z pominięciem rachunku płatniczego w odniesieniu do całkowitej wartości transakcji, np. transakcja opiewająca na kwotę 25 000 PLN zapłacona w następujący sposób: 15 000 zł przelew i 10 000 zł gotówka. W kosztach działalności będziemy mogli rozliczyć tylko 15 000 zł, czyli część zapłaconą przelewem.

- kara pozbawienia wolności

Kara 25 lat pozbawienia wolności za wyłudzenia w podatku VAT poprzez przedkładanie fikcyjnych faktur ma być karą surową, odstraszającą potencjalnych przestępców. Przesłanką do zastosowania tak surowej kary jest wielkość wyłudzenia przekraczająca równowartość 5 mln zł.

- sankcje w VAT

Ministerstwo Finansów wprowadza dodatkowe sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych. W przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, organ przeprowadzający kontrolę określi prawidłową wysokość tego zobowiązania oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia. Z kolei podwyższona stawka 100% wysokości znajdzie zastosowanie w przypadku podatników dopuszczających się oszustw podatkowych.

- odmowa rejestracji podatnika VAT

Organy podatkowe będą mogły odmówić rejestracji podatnika, który złożył wniosek, jeśli z podatnikiem tym organ nie będzie mógł się skontaktować pomimo kilku udokumentowanych prób, przy czym zaznacza się, że za udokumentowaną próbę uznaje się także kontakt telefoniczny.

- wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Firma będzie mogła zostać wykreślona z rejestru podatników VAT w przypadku, gdy organ nie będzie mógł z nią nawiązać kontaktu, bądź gdy firma zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy, jak i w przypadku gdy podatnik nie złoży deklaracji VAT przez kolejne 6 miesięcy. Organ będzie mógł dokonać wykreślenia z rejestru podatników VAT także wtedy, gdy podatnik składał deklarację VAT, w których nie wykazywał sprzedaży ani zakupów oraz gdy wystawiane faktury bądź korekty do faktur rozliczone w deklaracji nie dokumentują rzeczywistych czynności.

- zmiany w rozliczeniach kwartalnych

Dla małych podatników, których obroty roczne nie przekraczają 1 200 000 euro brutto pozostawiono możliwość rozliczania kwartalnego, natomiast dla pozostałych podatników rozliczenia będą tylko miesięczne. Projekt zakłada jednak konieczność rozliczeń miesięcznych dla wszystkich podatników VAT, przez pierwszy rok od momentu rejestracji jako podatnika podatku VAT.

- podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego

Przyjęto podwyższenie obecnego limitu zwolnienia podmiotowego z VAT z 150.000 zł do 200.000 zł.

- mechanizm odwrotnego obciążenia przy robotach budowalnych

Od nowego roku roboty budowlane objęte zostały mechanizmem odwrotnego obciążenia ale tylko w przypadku robót wykonywanych przez podwykonawcę. Jeżeli podmiot dokonuje dostawy usług będąc głównym wykonawcą wystawia fakturę VAT z odpowiednią stawką VAT. Katalog robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia wyszczególniony jest w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W razie pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Grzegorzem, Kamilem lub Tomkiem.


Zmiany kadrowe obowiązujące od 01.01.2017

Ustanowienie stawki minimalnej


od 1 stycznia 2017 r. dla umów zlecenie i umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami) minimalnej stawki godzinowej, która w 2017 r. wynosić będzie
13 zł (brutto) za godzinę (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.). Żeby nie było zbyt łatwo, to nie jedyna zmiana, z jaką pracodawcy, zatrudniający osoby w ramach umów zlecenie i umów o świadczenie usług, musza się zmierzyć po 31 grudnia 2016 r. Kolejne to m.in.:
- ustanowienie przy ww. umowach zawieranych na okres dłuższy niż jeden miesiąc, minimalnej, miesięcznej częstotliwości wypłat kwoty wynikającej ze stawki minimalnej,
- konieczność realizowania wypłat wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej w formie pieniężnej;
- zakaz zrzekania się przez zleceniobiorcę / osobę świadczącą usługi prawa do wynagrodzenia wynikającego ze stawki minimalnej.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Z pewnością w praktyce, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, sporo namieszać może obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu. W piśmiennictwie można spotkać się ze stanowiskiem, że:
- przepis wprowadzający wspomniany obowiązek stanowi normę szczególną w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego,
- zleceniobiorcy / osoby świadczące usługi wykonujący pracę w oparciu o dłuższe niż miesięczne umowy muszą otrzymywać za wykonane pracę zapłatę wynikającą ze stawki minimalnej bezwzględnie co najmniej raz w miesiącu, czyli przykładowo jeśli zleceniobiorca rozpoczął realizację trzymiesięcznego zlecenia z dniem 1 lutego 2017 r., to wynagrodzenie za luty powinno być wypłacone w lutym – nie możemy tu przesunąć wypłaty np. na początek marca, albowiem w opinii resortu pracy nie zostanie wówczas spełniony wymóg wypłacania wynagrodzenia raz w miesiącu.
Wydaje się, że nie taka była intencja ustawodawcy, aby w ten sposób komplikować rozliczenia przy umowach cywilnoprawnych. Z tego powodu należy się zgodzić z poglądem prezentowanym przez sporą część specjalistów, że zarówno przy umowach obejmujących okresy dłuższe niż miesiąc jak i umowach zawieranych na krótsze horyzonty czasowe, dopuszczalne jest dokonywanie w 2017 r. wypłat wynagrodzenia po zakończeniu miesiąca realizacji danej umowy. Znajduje to uzasadnienie w tym, że przekazanie zatrudnionej osobie finalnej kwoty do wypłaty za dany miesiąc musi być poprzedzone m.in. zebraniem informacji o liczbie wypracowanych godzin oraz odpowiednimi wyliczeniami i rozliczeniami (związanymi np. ze składkami i podatkiem).

Nowe zapisy w umowie

Od początku 2017 r. należy wzbogacać treści umów zlecenie i umów o świadczenie usług o zapisy wskazujące sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W razie:
- braku takich umownych ustaleń, a także
- w przypadku umów zawartych w formie ustnej, gdy nie doszło do pisemnego potwierdzenia tych ustaleń,
Osoba zatrudniona ma przedkładać (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) informację o liczbie przepracowanych godzin (w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia). Dokumentację związaną z określeniem sposobu potwierdzania oraz samym potwierdzaniem liczby godzin wykonania umowy należy przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie za daną umowę stało się wymagalne.

Ewidencja

Dla ustalenia tego, czy osoba zatrudniona w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług otrzymuje w przeliczeniu stawkę godzinową nie niższą od poziomu minimalnego, za niezbędną należy postrzegać informację o liczbie wypracowanych w danym miesiącu godzin. A zatem w przypadku każdej umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do której stosowane muszą być znowelizowane przepisy, pracodawcy powinni dysponować dokumentem wskazującym dokładną liczbę godzin realizowania danej umowy. Zaleca się, aby dokumentem tym była odrębna ewidencja, dzięki której będzie można podzielić kwotę miesięcznego wynagrodzenia przez wynikającą z ewidencji liczbę godzin pracy i otrzymać w ten sposób faktyczną stawkę godzinową. Sam zapis w treści konkretnej umowy, mówiący o tym, że zatrudniona osoba zobowiązuje się do przepracowania w miesiącu ustalonej z góry liczby godzin, będzie niewystarczający. Taka „droga na skróty” nie pozwoli wszakże na precyzyjne ustalanie faktycznie wypracowanego czasu, a tym samym na ustalenie czy zapłata za umowę w przeliczeniu na godzinę nie „schodzi” poniżej minimalnego pułapu.

W razie pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Kasią lub Anetą.